"It is impossible to produce superior performance unless you do something different from the majority."

Sir John Templeton

Storitve

  • Podjetniške finance
  • Finančno svetovanje
  • Poslovno svetovanje
  • Druge storitve

Združitve in prevzemi - M & A / Business Brokerage

Vodenje prodaje in/ali nakupa (dela) podjetja, praviloma za transakcije do 10 milijonov EUR

Iskanje potencialnih investitorjev

Strateški in/ali finančni investitorji

Skrbni pregledi

Vodenje celotnega skrbnega pregleda, poleg izvedbe finančnega pregleda uskladimo s pogodbenimi partnerji tudi izvedbo pravnega in davčnega skrbnega pregleda

Črpanje sredstev iz javnih razpisov pod ugodnejšimi pogoji

Identifikacija razvojnih projektov z možnostjo sofinanciranja iz javnih razpisov

Izdelava poslovnega načrta in finančnih projekcij

Prilagojeno namenu, bodisi interno za sprejem poslovnih odločitev bodisi za zunanje investitorje z vlogo k sofinanciranju projekta

Prestrukturiranje finančnih obveznosti pod ugodnejšimi pogoji in optimizacija bančnih stroškov podjetja

Znižanje odhodkov iz financiranja, stroškov plačilnega prometa in ostalih bančnih stroškov

Pridobivanje virov finančnih sredstev

Lastniški, dolžniški in mezzanine kapital

Načrt finančnega prestrukturiranja

Priprava načrta in podpora pri pogajanjih z upniki

Vodenje celotnega postopka do zaključka transakcije

Strateške alternative podjetja

Prodaja podjetja, vstop strateškega ali finančnega vlagatelja v lastniško strukturo, nakup drugega podjetja ali samo dejavnosti podjetja, internacionalizacija poslovanja, vstop v novo panogo …

Pogajalske strategije in vodenje pogajalskega procesa na strani podjetja

Priprava različnih pogajalskih strategij in možnost vodenja pogajalskega procesa

Monitoring poslovanja

Neodvisni zunanji nadzor finančnega poslovanja, ugotavljanje in poročanje o odstopanjih, predlog korektivnih ukrepov

Opravljanje nadzornih funkcij v odvisnih podjetjih

Aktivna vloga pri zaščiti interesov lastnika

Vrednotenje podjetij, nepremičnin in neopredmetenih sredstev

Outsourcing opravljanja finančne funkcije podjetja

Izdelava neodvisnih poročil poslovodstvu

Koordinacija pogajanj z zunanjimi investitorji in drugimi upniki

Izobraževanje ključnih kadrov podjetja na finančnem področju

Optimizacija poslovnih procesov in stroškovna učinkovitost

Svetovanje pri plasmaju (kratko- in dolgoročnih) likvidnostnih presežkov

O nas

V podjetju Ortum z dolgoletnimi izkušnjami iz finančne panoge združujemo strokovnjake različnega spektra znanj, s poudarkom na podjetniških financah in investiranju. Vodenje dejavnosti investicijskega bančništva, delovne izkušnje v tujini, široka mreža poznanstev doma in v tujini nam omogočajo pogled na »širšo sliko« in relativno natančnost pri identifikaciji izzivov podjetja ter nudijo prednost pri analizi različnih poti za dosego želenih strateških in finančnih ciljev naših poslovnih partnerjev.

Individualni pristop, zanesljivost in fleksibilnost nam pomagajo graditi trdne vezi z našimi poslovnimi partnerji, naše znanje in izkušnje pa uresničiti njihove ambiciozne cilje.

Pomagamo zadostiti finančnim potrebam predvsem mikro, malih in srednjih podjetij, obenem pa povečevati vrednost kapitalskega vložka lastnikov le-teh. Za uresničitev slednjega ponujamo partnerjem kompetentne sogovornike, odlično poznavanje (finančnega) trga in finančnih produktov ter ekipo, ki jo po potrebi (oziroma na željo partnerjev) projektno dopolnjujemo s strokovnjaki z drugih področij. Vse z namenom doseči zastavljeni cilj stranke. Zadovoljna stranka je tudi naš uspeh.

In nenazadnje, v Ortumu si upamo biti neodvisni in plačani izključno od ustvarjene koristi za naše partnerje.

Vodstvo

Uroš
Uroš Vejnović, CFA

Finančnik z dolgoletno prakso pri podjetniških financah

V 13-letni bančni karieri in z večletnim vodenjem dejavnosti investicijskega bančništva (podjetniške finance, borzno posredništvo, trgovanje za lasten račun in analize trga kapitala) ter upravljanja sredstev sem si pridobival tako vodstvene kot operativne izkušnje, ki jih v okviru podjetja Ortum v zadnjih treh letih s pridom izkoriščam v korist uporabnikov finančnih storitev. Na začetku poklicne poti sem si dve leti nabiral delovne izkušnje v največjem slovenskem logističnem podjetju (pri špediterskih poslih), ponosen pa sem tudi na delovne izkušnje v ZDA v letih 1998 in 1999.

Na podlagi poznavanja bančnega poslovanja, razumevanja trga kapitala in v povezavi s finančnimi cilji podjetja sem v zadnjem obdobju malim, srednjim in mikro podjetjem pridobil ugodnejše finančne aranžmaje ter poleg optimizirane strukture virov sredstev pomagal doseči znatne finančne prihranke (tako pri obrestni meri kot bančnih stroških) in nenazadnje povečati vrednost kapitalskega vložka lastnikov. Pomagam si tudi z ugodnejšimi viri financiranja prek javnih razpisov (npr. SPS), nadomestilo vežem praviloma na uspešnost vloge.

V zadnjih letih sem samostojno vodil nekaj prodajnih in nakupnih postopkov družb ali pomembnejših lastniških deležev (avtomobilska industrija, kemična industrija, kovinska industrija, založništvo, živilskopredelovalna panoga) in sodeloval pri drugih M&A transakcijah (trgovina, kemična industrija, transport, kovinska industrija).

V poklicni karieri sem se sedem let operativno ukvarjal z upravljanjem premoženja, za stranke in za banko, v skupnem obsegu nad 150 milijonov EUR.

Leta 2002 sem pridobil dovoljenje ATVP za opravljanje poslov upravljalca premoženja, v letu 2013 potrdilo za nadzornika Združenja nadzornikov Slovenije (I. raven strokovne kvalifikacije). Od leta 2016 sem nosilec licence CFA (Chartered Financial Analyst), ki je mednarodno priznana in uveljavljena med finančniki.

Ekipa

Anja Čepon
Anja Čepon

Finančna svetovalka

Več kot 6-letne delovne izkušnje s področja finančnih trgov, ki sem jih začela pridobivati že v času študija (sprva v investicijskem sektorju NLB d.d., nato Abanke d.d.) so mi omogočile razumevanje delovanja finančnih trgov in vpogled v ponudbo različnih finančnih institucij. Svojo poklicno pot sem nadaljevala v skrbniškem sektorju Abanke d.d. ter v podporni službi (back-office) družbe za upravljanje Alpen Invest d.d., s čimer sem zaokrožila svoje znanje in izkušnje na področju finančnih trgov in tako pridobila temelje za nadaljevanje poklicne kariere v realnem gospodarstvu.

V zadnjem letu sem sodelovala v več projektih refinanciranja in prestrukturiranja finančnih obveznosti mikro in malih podjetij ter sodelovala pri pripravi več poslovnih načrtov in finančnih projekcij za različne namene (pridobivanje virov financiranja podjetij- tudi ugodnih posojil preko javnih razpisov, refinanciranje obstoječih posojil, optimizacija bančnih stroškov, …).

V letu 2017 sem pridobila dovoljenje ATVP za opravljanje poslov borznega posredovanja, investicijskega svetovanja in gospodarjenja s finančnimi instrumenti strank. V začetku leta 2017 sem na Slovenskem inštitutu za revizijo pričela tudi z izobraževanjem za pridobitev naziva Pooblaščeni ocenjevalec vrednosti podjetij.

Zavezana sem visokim etičnim in moralnim načelom, najbolj pa cenim vrednote, kot so odkritost, poštenost in medsebojno zaupanje, za katere menim, da so pogoj za uspešno medsebojno sodelovanje in s tem doseganje zastavljenih ciljev.

Kontakt051 658 555

ORTUM, Uroš Vejnović s.p.
Groharjeva ulica 10a
Spodnje Jarše
SI – 1230 Domžale

uros.vejnovic@ortum.si
www.ortum.si

Reference